Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vattnet en hotad och utarmad resurs i vårt land.

Vårt sötvatten är en dyrbar resurs. Tiotusentals djur och växter behöver rent och friskt sötvatten som livsmiljö. De flesta förstår nog inte vilka gigantiska ingrepp vi har gjort i landskapets hydrologi. Många naturvårdsproblem har sin rot i förändringarna av de naturliga vattenflödena. I Sverige finns 88000 mil grävda diken vilket är betydligt mer än de 56000 milen naturliga vattendrag. De naturliga vattendragen har blivit utsatta för en rad ingripanden varav vattenkraftsutbyggnaden hör till den mest förödande för livet, inte bara i strömvattnen utan också med negativa konsekvenser ut i havsmiljöerna. På varannan kilometer finns ett dämme eller vandringshinder. När vi stänger av ett vattendrag bryts förbindelsevägarna för de till vattensystemet anpassade vattenorganismerna. Det handlar om en lång rad vattenlevande organismer vilka ingår i vattnets ekosystem. Tillsammans bär den biologiska mångfalden upp viktiga ekosystemtjänster. I våra vattensystem handlar det bland annat om en reningsfunktion av vattnen. Vattenväxter, bakterier, vattenlevande insekter, snäckor, musslor, skaldjur tillsammans med fiskarna filtrerar och renar de vattnet. Livet i vattnet ingår dessutom i en näringskedja med produktion av föda. På toppen av denna näringskedja finns människan.

De samlade konsekvenserna av vårt ingripande i landskapets hydrologi har varit förödande. Enligt FN:s Millennierapport minskade sötvattenarterna med 50 procent mellan åren 1970 och 2000. I de av Kraftbolagen totalskadade strömsträckorna har lokala stammar av lax och öring utrotats. Ålen befinner sig på utrotningens gräns. Utarmningen av det biologiska livet i våra vattendrag har lett till försämrad vattenkvalitet och betydande förluster av ekosystemtjänster vars värde vi inte ens uppskattar och väger in i bedömningen av bedriven vattenverksamhet.

Det är hög tid för förnyelse av lagstiftningen, i all synnerhet när det gäller lagar som reglerar kraftverksindustrins verksamhet. Vi behöver en lagstiftning som ålägger kraftbolagen det totala ansvaret för de vattendrag i vilka de bedriver sin verksamhet. Det nödvändiggör ekologisk kompetens vid kraftbolagen med skyldighet att restaurera vattendragen vid kraftverksanläggningarna så att god ekologisk status uppnås i vattendraget från källa ut till havet. Det är åtgärder som bolagen själva skall finansiera med medel från de övervinster vattenkraften skapat . Lagstiftningen bör bli så entydig att våra ”miljö”domstolar inte har utrymme för glidningar i sina beslut till miljöförstörarnas fördel.

Per-Olov Åberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel