Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många synpunkter på framtida detaljplaner

Annons
Många synpunkter

på framtida detaljplaner

Den militära karaktären i utemiljön i det tidigare garnisonsområdet vid I 21 bör värnas.

Men samtidigt skall området få en stadsdelsliknande karaktär mer fler grönytor , trädplanteringar och tydliga vägar.

Planprogrammet för Hågestaområdet har behandlats i samhällsbyggnadsnämnden och går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

- Planprogrammet skall användas för att se vilka möjligheter och kvaliteter som finns inom området och är inte en detaljplanering, säger kommunarkitekt Gunilla Rudehill.

Planprogrammet har varit ute på samrådsremiss och många synpunker har kommit in.

ÖCB ser en fördel i att det nuvarande stängslet behålls. Myndigheten har höga krav på säkerheten.

Länsstyrelsen anser att marksanering efter tidigare verksamheter skall utredas ordentligt och att fiskebeståndet i Bruksån utreds med tanke på reproduktionslokal för till exempel havsöring.

Apoteket AB har haft synpunkter på huvudtrafikstråket inom området, eftersom programförslaget innebar att huvudstråket skulle gå för nära den lokal, före detta matsalsbyggnaden, som är tänkt för distansapotekets behov.

Kommunens mark och trafikavdelning har framfört krav på att all vägbelysningsarmatur bör ses över och miljöavdelningen pekar på vikten att de förslag och åtgärder som är redovisade i kommunens Agenda21-dokument skall beaktas.

Av de synpunkter som kommit in är det bara fiskefrågan som tagits upp i det omarbetade programmet.

- Övriga frågor hänskjuts till detaljplanearbetet för respektive område, säger Gunilla Rudehill.

Planprogrammet innehåller historik över regementsepoken.

Från de första lägren i Viksmon och Sånga, där i dag bara finns minnesstenar kvar, till nuvarande garnisonsområdet vid Bruksåns mynning, som var tänkt att bli ett nytt industriområde, men som i stället erbjöds kostnadsfritt till militären.

Det nya planprogrammet innehåller förslag på hur olika byggnader och områden skall användas, från den allra första byggnaden, nuvarande Vita villan, som flyttades från gamla lägret i Sånga 1933.

Målsättningen för området är att eftersträva en varierad miljö med kontor, utbildning och serviceverksamheter i samklang med mindre industrier och i viss mån även bostäder. Däremot bör rena handelsetableringar inte medges i området eftersom det är viktigt för Sollefteås del att det finns en levande stadskärna.

De kulturmiljöer som bör bevaras är regementsparken och kasernområdet.

Det krävs en del nyplanteringar och ansning av träd, men enligt Miljöbalken är till exempel alléer skyddade.

Viktigt är också att området blir tillgängligare för allmänheten. I det sammanhanget kommer det nuvarande stängslets vara eller inte vara att diskuteras.

gaje blixt

Mer läsning

Annons