Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogsindustrierna förvränger fakta om andelen skyddad skog

Annons

För en tid sedan skapade Skogsindustrierna en ny webbsida, Skyddad skog, som ger en helt felaktig bild över hur mycket skog som är skyddad i Sverige. Kartan visar nämligen inte bara skog, utan även naturreservat och nationalparker bestående av fjäll, betesmarker, sjöar, vattendrag och andra naturtyper. Bland andra är Mossaträsk naturreservat i Övik med (900 ha myr), liksom Smitingen – Härnöklubb i Härnösand (263 ha med havsbad och tunnelgrottor) och Salen i Sundsvall (703 ha varav 518 ha hav). Kartor som visar skyddad natur är ingen nyhet, utan finns sedan flera år tillbaka på Naturvårdsverkets hemsida. Det nya i Skogsindustriernas verktyg är att skogsbolagens, statens och kyrkans frivilliga avsättningar redovisas på samma karta som de verkligt, alltså formellt, skyddade områdena.

Certifierade skogsägare, som anslutit sig till FSC eller PEFC, har åtagit sig att frivilligt avsätta 5 procent av sin produktiva skog till naturvård. Detta tycker vi i grunden är bra, men det är viktigt med ökad tydlighet kring de frivilliga avsättningarna på produktiv skogsmark. På Skogsindustriernas nya karta saknas en stor andel av de frivilliga avsättningarna, dessa avsättningar räknas idag ändå in i skyddade områden när redovisning sker mot de uppsatta miljömålen, trots att vare sig myndigheter eller allmänheten vet var de ligger. Vi menar att man inte kan räkna något som skyddad skog såvida denna inte finns redovisad enligt följande principer:

- Transparens: det måste tydligt framgå var de frivilliga avsättningarna finns, hur de är avgränsade.

- Kvalitetssäkring: de frivilligt avsatta områdena måste ha höga naturvärden för att fylla sin uppgift för det politiska delmålet om skydd inom miljömålet Levande skogar. En sådan redovisning saknas i dagsläget.

- Långsiktighet: de avsatta skogarna måste vara långsiktigt avsatta. I dagsläget finns det ingen garanti för att de frivilligt avsatta områdena inte kommer att återgå till vanlig produktionsskog eller säljas och därmed hotas av avverkning.

Vidare menar vi att den redovisning som Skogsindustrierna kallar skyddad skog gravt vilseleder allmänheten till att tro att 25 procent av landets skogar är säkrade från skogsbruk. Detta är långt ifrån sant. Skogsstyrelsen redovisar i rykande färska siffor andelen skog som har ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd. Den siffran är för produktiv skog 3,6 procent. Skogsindustrierna har dock valt att, förutom de frivilliga avsättningarna, även räkna in de lågproduktiva skogarna, impedimenten, i sin redovisning av formellt skyddade områden och hänvisar till att impedimenten är skyddade genom Skogsvårdslagen. Att räkna in impedimenten är rejält vilseledande då impedimenten endast har ett visst skydd mot skogsbruk, men saknar skydd för annan exploatering såsom vindkraft och bostadsområden, såvida de inte ingår under ett formellt skydd. I det senare fallet, då även impedimenten ingår, är siffran för skydd av all skogsmark 7,0 procent – alltså långt ifrån Skogsindustriernas 25 procent. Impedimentens betydelse för biologisk mångfald kan och ska heller inte jämställas med den produktiva skogens, då de skiljer sig väsentligt i strukturer och sammansättning och endast ett fåtal av de skogslevande, hotade arterna är knutna till impedimenten.

Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrland

genom Karin Johansson och Maria Danvind

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons