Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förtydliganden om Ådalsbanan

Annons
Förtydliganden om Ådalsbanan

Den senaste tiden har det i Tidningen Ångermanland figurerat en rad missförstånd och faktafel om Ådalsbanan. Det känns därför angeläget att klargöra vad som är korrekt gällande projektet i allmänhet, och sträckningen genom och förbi Härnösand i synnerhet.

Processen

Till att börja med kan vi konstatera att inget beslut är fattat om Ådalsbanans sträckning norr om Härnösand. När remisstiden för yttrande över Banverkets järnvägsutredning för sträckan Härnösand - Veda gick ut fredagen den 7 september hade 14 instanser yttrat sig. Ytterligare en handfull, däribland Härnösand kommun, har begärt och fått några veckors respit med sina svar.

När Härnösands kommun vid sitt kommunfullmäktigesammanträde den 29 oktober tagit sitt yttrande över utredningen kommer Banverket att noga analysera remissvaren och kring årsskiftet besluta vilket av alternativen vi förordar.

Detta alternativ kommer att överlämnas till regeringen för en så kallad tillåtlighetsprövning. Denna resulterar sedan ungefär ett år senare i en järnvägsplan som ska ställas ut, och som också kan överklagas. Först när denna järnvägsplan vunnit laga kraft kan bygget börja.

Byggstarten är just nu beräknad till omkring årsskiftet 2004/2005. Under hela denna tid kommer Banverket att ordna möten och samråd med såväl allmänheten som särskilda intressegrupper och berörda fastighetsägare.

Godstågen

På grund av ett olyckligt missförstånd har det uppstått spekulationer om godstågens hastigheter genom Härnösand. På sträckan söder om Härnösand tillåts för närvarande inte högre hastigheter för godståg än 70 km/h. Eftersom det i Ådalsbaneprojektet just nu inte ingår någon nämnvärd förändring av standarden på järnvägen söder om betyder det att inget godståg inom överskådlig framtid kommer att passera genom Härnösand med högre hastighet än just dessa 70 km/h.

Om hastigheten i framtiden kommer att höjas, kommer detta att ske först då säkerhetsfrågorna noga utretts och säkerhetshöjande åtgärder av något slag vidtagits.

Det är inte heller så att den övervägande delen av trafiken genom Härnösand kommer att vara av godståg. Den övervägande delen av trafiken till, från och genom Härnösand kommer att vara persontrafik av varierande slag.

Då projektet bland annat syftar till att begränsa de kraftigaste geografiska höjdskillnaderna efter spåret, för att skapa möjligheter för längre och tyngre godståg, har det också uppkommit en fråga om den södra infarten till tunneln vid Murberget. Lutningen där är 16 promille, medan målet för projektet generellt är att inga längre nivåskillnader överstigande tio promille ska finnas.

Förklaringen till att vi här kan behålla en lutning på 16 promille är att sträckan är så pass kort att den inte utgör något problem för de norrgående godstågen, som ju ändå genom Härnösand håller låg hastighet.

Kostnaderna

Då det avslutningsvis figurerat olika felaktiga uppgifter om kostnaderna för såväl olika delprojekt som projektet som helhet kan vi berätta att kostnaden för sträckan Härnösand - Veda beräknats till mellan 700 miljoner kronor och 1,5 miljard kronor (beroende på vilket alternativ man till sist bestämmer sig för) och för projektet som helhet till, i dagsläget, cirka 2,5 miljard kronor.

Lennart Westman

Informationsansvarig

Ådalsbanan

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons