Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Länsstyrelsens experter går emot hotellbygget – men körs över i yttrandet till kommunen

Länsstyrelsen säger ja till ett höghotellbygge vid simhallen i Härnösand. Men de två experterna på kulturmiljö går på tvärs mot myndigheten i var sin avvikande mening och säger nej.

Den ena som avstyrker ett 36,5 meter högt hotell på Kanaludden är Michael Thörne, bebyggelseantikvarie på länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet.

"Det planerade hotellet kommer, enligt kulturmiljövårdens synsätt, att innebära påtaglig skada på riksintresset Härnösand. Som tjänsteman och representant för kulturmiljövårdsavdelningen kan jag därför inte ställa mig bakom länsstyrelsensbeslut, där man för fram diametralt motsatta åsikter och synsätt."

"Det är anmärkningsvärt att kulturmiljövårdens samlade bedömning anses utgöra åsiktersom inte tillmäts någon mätbar betydelse eller relevans i detta ärende", uppger Michael Thörne i ett yttrande.

Insändare: "Hotellet är ett hot mot vårt fina kulturarv"

Insändare: "Härnösand tål ett hotell"

John Molin, antikvarie och arkeolog på samhällsbyggnadsenheten, drar samma slutsats att ett höghus på Kanaludden innebär påtaglig skada på riksintresset Härnösand.

"Jag anser att åtgärden påverkar visuella samband, bebyggelsens skala och stadens karaktär i sådan omfattning att det blir svårare att förstå och uppleva riksintresset. Jag kan som tjänsteman inom sakområdet kulturmiljö därför inte ställa mig bakom länsstyrelsens beslut, som hävdar motsatsen", redovisar han.

John Molin uppger att det inte känns alldeles enkelt att gå emot länsrådet och den egna myndighetens beslut.

– Nej, det är inte så roligt, och inte så vanligt heller. Jag kommer inte ihåg något annat fall där jag har varit oense, säger han.

Hans huvudinvändning är att helhetsintrycket och siluetten av staden påverkas så starkt av ett hotell som kommer att skymma Östanbäcken och domkyrkan. Liknande kritik har föreningen Utveckla Härnösand.

Det finns gott om andra lägen att välja på enligt John Molin.

– Jag vet inte varför det har blivit sådan stor prestige just till den här platsen. Det finns ju hål på Skeppsbron efter rivningar till exempel. Nej, platsen är dåligt vald och det är en skyskrapa man bygger, säger han.

Länsrådet Sten-Olov Altin är ansvarig för länsstyrelsens beslut som i praktiken kör över experterna på kulturmiljö.

"Vid en samlad bedömning av alla ingående kriterier av planförslagets påverkan på riksintressets värden i Härnösands stad och på platsen invid Östanbäcken, anser länsstyrelsen att skadan på riksintressets värde inte är påtaglig och att domkyrkan fortfarande i det stora hela är dominant i landskapsbilden", heter det i yttrandet till kommunen.

En annan sak är att länsstyrelsen efterlyser konkreta åtgärder för att minska risken för ras och skred samt erosion och risker avseende markföroreningar.