Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraftens konsekvenser för Sveriges skogslandskap

Annons

Öppet brev till Skogsstyrelsen: Nipakademins styrelse har under en tid följt utvecklingen rörande storskaliga vindkraftanläggningar. Vi oroas nu över konsekvenserna av en ny typ av skogsbruk, vindbruk, som introduceras i Sverige utan kunskap och längre tids erfarenhet av denna typ av bruksform. Enligt preliminära prognoser kan så mycket som 2000 vindkraftverk komma att uppföras i vårt län och totalt 8000 vindkraftverk i Norrland. Stora arealer och ett stort antal byar och samhällen kommer att påverkas.

Denna exploatering av naturen kommer enligt vår mening att få stor negativ återverkan på såväl skogsbruket som levnadsmiljön för människor och djur. Detta kommer också att medföra en starkt negativ påverkan för skogens sociala värden.

Stora skogsarealer kommer att tas ur produktion beroende på ytbehov för nya vägar, för verk och servicebyggnader, för luftledningar för el inklusive ett utbyggt stamlinjenät. Detta innebär därutöver att långt mer än tusen mil av hyggeskanter öppnas med risk för ökad mängd stormskador. Utöver detta finns indikationer att omgivande skog skadas av iskast upp till 300-500 meter från varje vindkraftverk. Berörd areal i Norrland kan uppgå till uppemot 0,5 miljon hektar.

Kunskaper från forskning rörande spridning av buller beaktas ej. Inverkan av inversion, topografi, vindskugga samt isbeläggning på rotorer påverkar i hög grad bullerspridningen. Speciellt mycket problem med buller förekommer under den kalla delen av året. En fråga i detta sammanhang är också vilket skydd man skall ge olika skyddade objekt såsom Natura 2000-områden samt nyckelbiotoper. Skall de också skyddas mot störande buller och rörliga skuggor?

Iskast, rotorhaverier och bränder är en uppenbar risk i områden vid vindkraftverk. Både skogsbruk, jakt, naturturism samt friluftsliv i allmänhet kommer att begränsas på grund av dessa uppenbara risker. Allt flera anläggningsägare informerar i dag om risken för iskast. Konsekvensen är en starkt begränsad tillgänglighet under stora delar av året.

Den massiva utbyggnaden medför en rad konflikter mellan markägare som erhåller stora arrendeintäkter, markägare som får sin mark exproprierad för nya kraftledningar och övriga medborgare som får en negativ påverkan på sin livsmiljö. De miljöer som drabbas av dessa konflikter är ofta byar och mindre samhällen vilket gör det än mera dramatiskt.

Vi ser vindbruk som ett nytt sätt att bruka våra skogar. Vi ber därför Skogsstyrelsen analysera konsekvenserna av den massiva utbyggnad av vindkraft som nu planeras i Norrland. Konsekvenser för produktion av skogsråvara, påverkan på skyddade områden samt inverkan på skogens sociala värden bör enligt vår mening belysas. Detta bör ske genom att sammanställa erfarenheter från anläggningar i drift. Vi vill i detta sammanhang referera till Arne Hellsten, f.d. kommunalråd i Malå med erfarenhet av stora vindkraftanläggningar. Han rekommenderar att man inför ett moratorium intill man utvärderat de projekt som nu är i drift.

Åke Wikström

Ordförande i Nipakademin

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons