Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraften - positiv energi till vår bygd

Annons

Signaturen "Viksjöbo" aktualiserar Eons vindkraftssatsning i Viksjö (TÅ 12/9). Flera viktiga frågor berörs: På vilket sätt ger vindkraftsetableringar nytta till närsamhället? Hur skapar vi goda förutsättningar för en livskraftig landsbygd? Härnösands kommun delar insändarens förväntan att vi ska få positiva effekter av den tänkta etableringen. Kommunen välkomnar satsningar på hållbara energikällor. Blir parkerna på Björnlandshöjden och Hästkullen verklighet kommer de lämna ett väsentligt bidrag för omställning till ett förnyelsebart energisystem. Härnösand stärker därmed sin profil som energikommun. Vi förväntar oss även en rad andra konkreta positiva effekter.

Flera hundra miljoner omsätts i kommunen. Cirka 10 procent av investeringskostnaden för vindparken bedöms hamna i kommunen under byggtiden. Om alla verk byggs betyder det att flera hundra miljoner kronor omsätts i lokala företag inom handel, konstruktion och transport. 30-50 arbetstillfällen och ett par servicecenters i anslutning till parkerna beräknas tillkomma för den långsiktiga driften. Sammantaget kan detta ge ett kraftfullt bidrag till Viksjöområdets och hela kommunens utveckling.

Nytta av ny infrastruktur. För transporter i byggfasen anläggs nya vägar och delar av befintligt skogsbilsvägnät förstärks. I anslutning till detta kan lokala vinster uppstå som förbättrar kommunikationsmöjligheter och installationer. Här gäller att vi tidigt tänker till och är konstruktiva. Detaljplanering kommer att göras i samarbete med markägare, kommunen och länsstyrelsen för maximal samhällsnytta och miljöhänsyn. Rätt utfört kan både skogsbruk och allmänhet gynnas av den ökade tillgänglighet detta ger.

Riktade utvecklingsmedel. Frågan om s.k. bygdepeng för att främja utveckling i närområdet är högaktuell och vi delar skribentens syn på hur viktigt det är. Härnösands kommun har av detta skäl antagit en politisk viljeyttring om vindkraftens lokala nytta. Där uttalar vi att närområden bör kunna förvänta sig att få del av en bygdepeng för uthållig utveckling inom aktuella områden. Lokala aktörer bör även erbjudas möjlighet att köpa in sig i vindkraftsanläggningarna. Denna viljeyttring har kommunicerats till Eon och är en del av ett redan pågående samtal. Kommunen kan dock inte villkora en tillståndsgivning av en vindkraftspark med krav på medel till projekt eller föreningsliv. Vi måste strikt skilja kommunfullmäktiges tillståndsgivning och samhällsnämndens miljöprövning från dialogen med företaget om lokala utvecklingsinsatser.

Landsbygdens långsiktiga utveckling. En livskraftig landsbygd är en självklar del av kommunens framgång och attraktivitet! Vi jobbar för detta i samarbete med landsbygdsrådet, bygdeföreningar, lokalt näringsliv och andra intressenter. Några viktiga initiativ har gällt etablering av servicepunkter, utökning av hemsändningsbidrag, anropsstyrd kollektivtrafik och bredbandsutbyggnad. Eons projekt i Härnösands kommun blir deras största i Sverige om den blir av.

Agerar vi klokt så att miljövärden värnas och anläggningarna anpassas varsamt till platsen kan långsikta positiva effekter vinnas. Under samrådsmöten som genomförts i Viksjö har tongångarna varit övervägande positiva. Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog för Viksjöområdets och Härnösands långsiktiga utveckling!

Fred Nilsson

kommunstyrelsen ordförande (S)

Amanda Lind

samhällsnämndens ordförande (MP)

Ingrid Söderberg

majoritetsföreträdare kommunstyrelsen (V)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons