Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pengarna ska användas där de gör störst nytta

Annons
Pengarna ska användas där de gör störst nytta

Svar på insändare 18 januari av Jacomina Beertema om de så kallade köpengarna:

Avsikten med med hanteringen av de pengar som landstinget erhåller från staten i syfte att kapa köerna under tre år är givetvis att de skall användas fullt ut, där de gör störst nytta, i form av bestående minskning av väntetider till diagnostik och behandling. I detta ingår också särskild uppföljning som syftar till att ge ansvariga politiker information om hur medlen hanteras.

Differensen mellan 6,4 miljoner kronor och 4,8 miljoner kronor utgörs bland annat av en reservation för den ersättning som utgår om förvaltningen utför såväl sitt basåtagande som överenskomna extra insatser. Vidare förklaras differensen av att ersättning för hörapparater har beaktats i det slutliga förslaget till överenskommelse. Förvaltningens ersättning baseras på överenskommelse om reducerad DRG-ersättning. Detta överenskomna förfarande utgår från ett marginalkostnadsbaserat synsätt, som innebär att de fasta kostnaderna i allt väsentligt är täckta via budgeten, varför den avtalade ersättningen i huvudsak kan gå till att täcka personalkostnader och insatsvaror som behövs för operationer.

Så svar på dina konkreta frågor:

1. De i din insändare redovisade åtgärderna (antal och ingrepp) har överenskommits i ett gemensamt avtal med Härnösand-Medelpad hälso- och sjukvård. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att i förväg säga vad ersättningen slutligen kommer att bli. Detta beror på att ersättningen är styckebaserad och förutsatt att åtagandet fullgörs utgår ersättningen till förvaltningen med 17 mkr. Ersättningen kan även bli mindre än 16 mkr, om förvaltningen eventuellt ej kommer att klara överenskommet åtagande.

2. Det förslag till budget för år 2002 som förvaltningen presenterade under hösten avvek i slutskedet med ca 28 mkr i förhållande till de politiskt beslutade ramarna. En sådan differens bör betraktas mer som en justering mot givna ramar än som ett direkt riktat besparingskrav. Ansvaret för framtagen budget åvilar förvaltningen och är ytterst en politisk fråga, då budgeten godkänns av de politiska organen.

När det gäller förvaltningens budget har landstinget ännu inte etablerat ett arbetssätt där tjänstemännen på central nivå inom landstinget agerar med beställarperspektiv. Dock pågår en process inom landstinget att utveckla styrningen från "anslag till avtal".

Någon central konsekvensanalys avseende väntetiderna har därför inte gjorts. Ytterst åvilar detta förvaltningen.

3. De ännu inte intecknade pengarna kan, om det visar sig att det inte finns möjlighet att nyttja dem inom länet för att minska väntetiderna, komma att nyttjas på annat sätt, till exempel genom att operationer beställs inom andra delar av landet. Då vi avser att följa förvaltningarnas utförda extra prestationer inom ramen för uppföljningen har i dagsläget ställning inte tagits till det slutliga nyttjandet av aktuella pengar. Vi kommer att följa förvaltningarnas fortsatta arbete för att därigenom kunna ta ställning till ytterligare behov av insatser i "kriget" mot väntetiderna - till gagn för patienterna i Västernorrland.

Avslutningsvis anser jag att det är viktigt att de gemensamma resurserna används så effektivt som möjligt; det är viktigt att väntetiderna pressas ner betydligt. Vår hantering (som centralt placerade tjänstemän) bygger inte på centraldirigering utan är baserad på ett utvecklat lokalt samarbete.

Förvaltningsledningen vid Härnösand-Medelpad hälso-och sjukvård kan därför direkt besvara eventuella ytterligare frågor från dig.

Sven Hedlund

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons