Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Infrastrukturpolitik efterlyses

Annons
Infrastrukturpolitik efterlyses

SEKO, Facket för Service och Kommunikation är övertygade om att ordentliga satsningar på kommunikationer skulle bidra till en positiv utveckling i Norrland. Snabba och effektiva järnvägstransporter inom, till och från regionen är av stor betydelse för näringslivets godstransporter och för persontrafiken. Det innebär exempelvis att arbets- och utbildningsmarknaden blir större och att vi kan hindra den negativa befolkningsutvecklingen i Norrland.

Den svenska transportinfrastrukturen har blivit allt sämre. En stor del av väg- och järnvägsnätet håller helt enkelt inte måttet. Flaskhalsar i transportsystemet försvårar framkomligheten och hämmar den ekonomiska utvecklingen. En omfattande kapitalförstöring har inletts och därmed har förutsättningarna att bo och verka i stora delar av Norrlandslänen försämrats. Regeringen måste nu därför satsa på transportinfrastrukturen.

Det trafikpolitiska beslutet, som togs 1998, gäller fortfarande. Vi har inga större invändningar mot det beslutet. Däremot anser vi att den utveckling som vi sett efter beslutet inte lever upp till de målsättningar som finns i den trafikpolitiska propositionen. Utvecklingen under 90-talets senare hälft har inneburit att de långsiktiga planerna inte fullföljts. Vi kan konstatera stora eftersläpningar både när det gäller väg- och järnvägsinvesteringar. Vi ser också en dyster utveckling när det gäller drift- och underhållsinsatser. Detta har drabbat Norrlands innevånare speciellt hårt. Vi ser tydligt hur befolkningssiffrorna minskar när möjligheterna till utveckling i Norrland blir sämre. Arbetslösheten i kombination med dåliga kommunikationer förbättrar inte direkt förutsättningarna för Norrlands överlevnad. Här krävs speciella och direkta regionalpolitiska insatser.

Vad bör då göras?

Den totala anslagsnivån för transportinfrastrukturen måste höjas väsentligt så att de av riksdagen beslutade långsiktsplanerna genomförs och rådande eftersläpning arbetas bort. Det krävs en långsiktig stabilitet så att transportköpare, operatörer och infrastrukturbyggare ska kunna agera långsiktigt och rationellt.

Anslagen till att åtgärda bristande underhåll måste öka. En återställning av väg- och bannätet till normal standard ska ges prioritet. Vi måste också återgå till ett förebyggande och kvalitativt underhåll av transportnätet, vilket måste ses som lönsamma åtgärder.

Det krävs investeringar och mer resurser för att bygga bort de flaskhalsar på ban- och vägnätet som försvårar framkomlighet. Det finns flera exempel som fortsatt Botniabanesatsning norrut, Bergslagsbanan, färdigställandet av dubbelspåret mellan Gävle och Älvkarleby, byggnation av mötesspår på Ostkustbanan samt satsning på Mittlinjen.

Behovet av investeringar i vägarna är störst i Norrland, dels när det gäller bärigheten för att tillgodose möjligheterna till skogstransporter, dels för att stimulera turismen. Här vill vi särskilt framhålla vikten av kälsäkring. Stora delar av vägnätet är inte byggt och dimensionerat för de laster som tillåts i dag, vilket innebär att stora delar av vägnätet har bärighetsskador i form av spårbildning och sprickor. I samband med tjällossningen accentueras problemen än mer. På stora delar av det statliga vägnätet, ca 30 procent, begränsas tillåten fordonsvikt av att bilar fastnar i leriga grusvägar.

För att stimulera till ökad trafiksäkerhet krävs en hel del insatser för att stärka trafikmiljön.

Regionalpolitiska aspekter måste beaktas ur ett helhetsperspektiv så att vi kan leva upp till mottot "Hela Sverige ska leva".

Det är oerhört viktigt att det sker en kraftsamling kring samordning av de olika trafikslagen.

Staten måste också ta ett ansvar för flygplatser med särskilt stor regionalpolitisk betydelse.

En intensifiering av Europasamarbetet behövs för att skapa sammanhängande transportlösningar inom den Europeiska Unionen.

Björn Rosengren! Här får Du uppdraget, för att öka rättvisan, för att öka sysselsättningen och för att hela landet ska kunna leva!

Avdelningsstyrelserna inom SEKO, Facket för Service och Kommunikation i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons