Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frågor om Nyänget och Bäckfjärden

Annons

Vad har hänt i Nyänget och vad kommer att hända med Bäckfjärden?
Jag har gjort följande sammanställning. Tekniska kontoret gjorde 1982/83 en
utredning som visade hur va- och vägfrågorna kan lösas och föreslog i en
utredning 1996 att hela området måste planläggas om ytterligare bebyggelse
skall tillåtas.
I miljökontorets utredning om ekologiskt känsliga områden 1988 konstateras
att inga avloppsutsläpp i fjärden bör tillåtas.

I översiktsplanen för kustområdet sägs att avloppsfrågorna måste ägnas
särskild uppmärksamhet vid bygglovsprövning. Ytterligare gödning kan
förstöra livsmiljön. Bäckfjärden redovisas som ett riksintresse och i texten
sägs: Inga utsläpp från avloppsanläggningar tillåts i fjärden.
För att behålla Bäckfjärden som havsvik har inloppet vid Sandlågan, på
initiativ att Bäckfjärdens intresseförening, muddrats 1978 och 1998. I
Nyänget finns för närvarande 18 permanentbebodda fastigheter. Hur många det
finns längs Bäckfjärdens övriga stränder är obekant.
Vid en intresseanmälan till vägföreningens medlemmar ställdes frågor i
december 1999 om en ändring av detaljplanerna. Syftet var att få en modern
avloppslösning som skulle undvika föroreningar med en undermålig
infiltration. Bara åtta procent av fastighetsägarna var positiva till en
planändring.
En arbetsgrupp benämnd Nyängetsgruppen föreslog 2001-06-18 att en förening
bildas som skall finansiera: kommunalt vatten, va-utredning och en ny
detaljplan.
I utredningen hävdas att kommunens representanter inte ser behov av
kommunalt avlopp under överskådlig tid.
I klartext betyder det att kommunen accepterar en fortsatt utbyggnad med
permanenthus med större byggyta, med avlopp till trekammarbrunnar och
infiltrationsbäddar.

Vid stormöte 2001-07-02 framhöll kommunens representanter att kommunen har
ändrat synsätt, och numera anser att byggytan är en sak mellan
fastighetsägaren och banken ²att ett ökat åretruntboende ökar
vattenförbrukningen och avloppsbelastningen², att kommunen är positiv till
att öka byggrätten till 1/5 av tomtytan.
Efter stormötet skickade arbetsgruppen ut en enkät till fastighetsägarna.
Enligt ett utskick den 14/10 har 90 procent av fastighetsägarna besvarat
denna. Mer än 2/3 är positiva till en va-utredning, mer än hälften är
intresserade av kommunalt vatten och mer än 2/3 är intresserade av en
detaljplaneändring.

Eftersom endast åtta procent av fastighetsägarna var positiva i december
1999 när samma frågor ställdes av vägföreningen, har flera fastighetsägare
krävt en tydligare redovisning, men nekats. Ett krav till Nyängetsgruppen är
därför:
Redovisa snarast resultatet av enkäten på ett lika objektivt sätt som
vägföreningen gjorde i december 1999.MILJÖVÄN

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons