Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Är hotellets lokalisering hållbar?

Annons

När man ska bedöma lämpligheten i att uppföra ett höghushotell på Kanaludden finns det flera utredningar och planer som på ett planmässigt sätt behandlar ett hållbart markutnyttjande vid utvecklingen av centrala Härnösand.

I översiktsplanen finns riktlinjer för hur man ska förhålla sig till bland annat utformningen av ny bebyggelse inom centrala Härnösand som är av riksintresse för kulturmiljövården. Enligt översiktsplanen ska bebyggelsekaraktären bibehållas vid beslut om ny markanvändning. Kanaludden med simhallen ingår i riksintresseområdet.

Som viktiga planeringsunderlag vid arbetet med översiktsplanen har man angett flera utredningar där kommunen själv medverkat. Av utredningen ”Stadens gröna struktur”, även kallad kommunens Grönplan, framgår angående parkområdet vid Kanaludden att den är viktig att bevara för stadskaraktären. I Grönplanen görs en genomgripande bedömning av hur stadens stränder lämpligast bör utnyttjas med hänsyn till ekologiska, sociala och kulturella aspekter.

I idéprogrammet ”Stadens stränder” redovisas många intressanta utvecklingstankar för strandområdena i centrala Härnösand. I programmet pekas simhallen och domkyrkan ut som viktiga landmärken som inte ska utsättas för konkurrens av nya exploateringar. En ny hög byggnad på Kanaludden är därför ett olämpligt inslag i stadsbilden.

Ovan nämnda utredningar och planer har antagits av kommunens politiker som viktiga beslutsunderlag vid förändringar och utveckling av staden. Ingen av dem ger stöd för uppförandet av ett höghus på Kanaludden utan visar på varför det är olämpligt med en sådan exploatering sett från ett långsiktigt hållbart markutnyttjande.

Översiktsplanens riktlinjer är även en tolkning av hur miljöbalkens bestämmelser om riksintresse för kulturmiljö ska tillgodoses. Av dessa kan konstateras att en hög byggnad av aktuellt slag på Kanaludden knappast är förenlig med lagstiftningen. Det som är avgörande för bedömningen är den föreslagna byggnadens volym och höjd. Den arkitekttoniska detaljutformningen som många hävdar har ingen avgörande betydelse.

Till ovan nämnda dokument ska också knytas gällande detaljplan för Kanaludden som politikerna beslutade om år 2010. Ett beslut som fastslagit att området ska vara parkmark. I det planarbetet bedömdes det olämpligt att uppföra ett hotell vid simhallen. Av synpunkter som framfördes på planförslaget framgick tydligt det olämpliga i att uppföra en byggnad som i höjd och volym riskerar att dominera över simhallsbyggnaden, som också utgör ett viktigt landmärke på stranden. Detaljplanen gäller till 2020 och får inte ändras under den tiden mot berörda fastighetsägare enligt bestämmelser i plan- och bygglagen.

Ovanstående planer och utredningar är väl underbyggda faktaunderlag som kommunen tidigare beslutat ska gälla för att ge vägledning i markanvändningsfrågor så att kommunen kan växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Mot bakgrund av detta verkar kommunens planer på ett höghushotell på Kanaludden inte vara tillräckligt väl genomtänkta.

Bo Halvarsson

Härnösand

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel