Annons

Annons

Annons

Valet 2022 i Örnsköldsvik

Läsartext
VALENKÄT: Så vill partierna utveckla Ö-viks landsbygd

Intresseföreningarna Hemling och Trehörningsjö, Bygderådet Örnsköldsvik och Skolgruppen Gideälvdal skickade gemensamt ut åtta frågor som de vill ha svar på inför valet, men som även rör övrig landsbygd i kommunen.

Här är en sammanställning av svaren.

Detta är en läsartext.

Bild: Izabelle Nordfjell

Ännu en mandatperiod har passerat, ännu en mandatperiod bestående av diverse nedläggningshot och förslag på nedskärningar. Under samma period har vi sett att efterfrågan på bostäder utanför centralorterna ökat lavinartat.

Vi har genomgått en pandemi som bland annat skyndat på utvecklingen för att jobba hemifrån, oberoende av vilken ort arbetet utgår från. Detta borde ha tagits tillvara på även av politiken, nedläggningshot borde ha bytts ut mot tankar om utveckling.

I stället står vi inför ännu ett val med känslan av att vi fortsatt är ett av de lägst prioriterade områdena i kommunen. Vi är övertygade om att framtiden ser riktigt ljus ut för landsbygden och inte minst för Gideälvdal, men vi tror att det krävs ett styre som vågar vara med och besluta om utveckling i stället för avveckling.

Annons

Annons

Ett styre som vill vara med och ta vara på de nya förutsättningar som finns och som ser hur detta skulle vara till vinning för hela kommunen i slutändan.

För att detta ska kunna ske såg vi vikten av att ställa ett antal frågor till alla partier för att väljarna sedan själva ska kunna ta ett informerat beslut om hur de ska använda sin röst på valdagen.

Frågorna rör både Gideälvdal och landsbygden i stort, detta eftersom vi är övertygade om att landsbygden kommer att ha en avgörande roll för hela Örnsköldsviks kommuns framtid.

Frågorna besvaras med ja, nej eller kanske.

Skolan i Trehörningsjö är en som varit hotad av nedläggning.

Bild: Izabelle Nordfjell

1. Hösten 2019 lade Socialdemokraterna i Örnsköldsvik ett förslag om att lägga ned skolorna i Hemling och Trehörningsjö. Förslaget blev en omdebatterad fråga, både bland politiska partier, företagare och privatpersoner. Än i dag, 3 år senare, har inget faktiskt besked om skolornas framtid presenterats. Anser ert parti att det fortsatt ska bedrivas skolverksamhet i Trehörningsjöskolan? (F-3)

KD, C och SD svarade ja.

S och M svarade kanske.

V valde att besvara frågan med annat än de angivna svarsalternativen.

2. Anser ert parti att det fortsatt ska bedrivas skolverksamhet i Hemlingskolan? (F-6)

KD, C och SD svarade ja.

S och M svarade kanske.

V valde att besvara frågan med annat än de angivna svarsalternativen.

Hemlingskolan.

Bild: Izabelle Nordfjell

3. Anser ert parti att det fortsatt ska bedrivas förskoleverksamhet i Trehörningsjöskolan?

Annons

Samtliga partier svarade ja.

4. Anser ert parti att det fortsatt ska bedrivas förskoleverksamhet i Hemlingskolan?

S svarade kanske.

Annons

Övriga partier svarade ja.

5. På kommunens hemsida finns kriterier för skolskjuts för elever i grundskolan. Under rubriken ”Restider” står det att ”Väntetiden ska hållas på en rimlig nivå. Ambitionsnivån är att den inte överskrider 60 minuter per resa.” och att ”Restider över 80 minuter per resa bör undvikas.” Detta skulle kunna resultera i en total restid inkl. väntetid på 4 timmar och 40 minuter per dag (därtill kan dessutom gångavstånd till och från hållplats tillkomma). Tycker ert parti att dessa kriterier ligger på en rimlig nivå för elever i grundskolan?

Samtliga partier svarade nej.

6. När frågan om byskolors fortsatta existens diskuteras lyfts ofta frågan om fastigheternas skick, något som inte sällan dessutom har använts som ett argument för att lägga ned en skola. Tycker ert parti att Örnsköldsviks kommun som fastighetsägare har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att upprätthålla standarden på kommunens byskolor?

Samtliga partier svarade nej.

7. Kommunfullmäktige i Örnsköldsvik har antagit en vision med bland annat ett tillväxtmål, att kommunen ska öka med 5000 invånare fram till år 2030. Är Gideälvdal ett viktigt område för att nå kommunens tillväxtmål om att bli 5000 fler invånare innan 2030?

Samtliga partier svarade ja.

8. Gör ert parti något för att utveckla landsbygden i Örnsköldsviks kommun?

Annons

Samtliga partier svarade ja.

Här nedan har de utvecklat sina svar på denna fråga:

Sverigedemokraterna:

- Vi kräver bättre turtäthet inom kollektivtrafiken 

- Vi uppmuntrar privat företagsamhet inom flera branscher

- Vi kräver bättre kommunal service inom flera områden.

- Ge en rejält högre lön till de som tar jobb som lärare på landsbygd/glesbygd, förslagsvis 4000 kr mer per månad.

Kristdemokraterna:

En sak är klart. Örnsköldsvik är en landsbygdskommun. Vi ska satsa och investera på landsbygden, inte skära ner. Landsbygden är vår framtid. Vi tror på mindre enheter på flera platser, det är vår lösning på att nå målet med en fungerande, levande och växande kommun. När det kommer specifikt till skolfrågan, så har Ulf-Åke Oldenborg som är Kristdemokraternas första namn på kommunlistan till kommunvalet i Örnsköldsvik suttit i bildningsnämnden i över ett år och har under den tiden kämpat för att få igenom att representanter från lärarkåren ska få vara med och vara aktivt delaktiga hur det ska se ut på våra skolor. Lärarna har en kunskap som vi politiker inte har och det är självklart att den expertisen ska tas tillvara. Vi har också under den senaste tiden besökt flera landsbygdsskolor, bland annat Trehörningsjö och Norrflärke, och pratat med lärare och övrig personal och lovat dem att alla landsbygdsskolor i kommunen ska vara kvar. Förutsättningen är att vi får tillräckligt med mandat i det val som nu kommer så att vi kan genomföra detta.

Annons

Det ingår i Kristdemokraternas valmanifest att utveckla landsbygden på alla plan. Vi vill ha utveckling och inte avveckling av landsbygden och då är skolans fortlevnad en avgörande faktor för att detta ska lyckas. Vi i Kristdemokraterna gör vad vi kan i den roll vi har som opposition att jobba för landsbygden. Det betyder att vi många gånger inte får gehör för våra förslag, men hoppas nu med det val som kommer att vi skall få ett tydligt mandat för att kunna just satsa och investera på landsbygden.

Annons

Kristdemokraterna vill utveckla landsbygden på alla plan.

Bild: Katarina Östholm

För Kristdemokraterna Örnsköldsvik är grundförutsättningen att hela Örnsköldsvik skall leva och fungera. Servicenivån ska vara likvärdig var du än bor i kommunen. Det ska finnas barnomsorg, skola, äldreomsorg och kommunikationer även på landsbygden. Vi utgår från förvaltarprincipen där vi underhåller byggnader som redan finns. Självklart är vi inte främmande för att bygga nytt om det behövs. Men vi är emot storbyggen och centralisering som pågått och pågår just nu.

För att Örnsköldsvik skall växa och det skall bli fler innevånare behövs en levande landsbygd i vår kommun. Vi behöver underlätta för människor som redan bor på landsbygden att kunna stanna kvar. Många lever idag med en stress att tappa kommunal service, då det ena efter det andra rycks bort från dem. Såsom skolor, affärer, i vissa fall belysning, vägunderhåll med mera.

Genom att satsa på landsbygden genom investeringar i stället för neddragningar så kan människor stanna kvar. Då blir det även mer attraktivt för nya människor att flytta till vår kommun då många längtar just till landsbygden och skulle välja det alternativet om det var möjligt och fungerade.

Socialdemokraterna:

- Tar ett helhetsperspektiv på landsbygdsfrågorna, inklusive till exempel digitalisering och infrastruktur.

Socialdemokraterna vill fortsätta satsa på digitalisering.

Annons

- Skapar förutsättningar för attraktiva boenden där det finns service, fritidsaktiviteter och gemenskap nära hemmet.

Annons

- Vi vill fördubbla byskötselpengen som idag ligger på 5000 kr/år.

- Samarbetar med Bygdsam, ett samarbete vi vill utveckla ytterligare och tydliggöra målsättningen med.

 

Centerpartiet:

Centerpartiet har många ledamöter i olika styrelser och nämnder som representerar olika delar av kommunen. Det är inte bara deras eget intresse som styr utan vi har nytta av varandra i olika frågor och det borgar för att vi lyfter konkreta frågor från landsbygden, när de är aktuella.

Centerpartiet har även lämnat in motioner till exempel kring tågtrafik på stambanan (gröna linjen) och i flera omgångar kring mer lokalproducerad mat i kommunens kök, nu senast en motion om logistikcenter. Vi är också mycket aktiva vad gäller skog och mark, ägande- och brukningsrätt, bygglov på landsbygden med mera.

Centerpartiet är aktiva vad gäller skog och mark.

Bild: Henrik Flygare

I de löften vi ger inför valet nu är bevarandet av skolor och upprustning av dessa en av de hjärtefrågor vi har. Vi lyfter också behovet av kommunal service runt om i kommunen och att olika kommunala verksamheter måste samordna bättre för att det ska bli möjligt.

Moderaterna:

- Minskad byråkrati - till exempel, bygglov, strandskydd, företagsfrågor

- Renovera/utveckla och skapa fler generations-lekplatser

- Ökad budget för skolrenoveringar

- Ökad budget på skolan 

- Ökad budget på vägunderhåll

Moderaterna vill öka budgeten för vägunderhåll.

Bild: Robbin Norgren

- Minskad budget för kommunala “mellanchefs-tjänster”

- Ökade möjligheter till småföretagare och enskilda firmor att bidra med sina tjänster allt från snöröjning, vaktmästeri till social samvaro

Annons

Annons

- Satsningar på att göra det möjligt att hemarbeta i större utsträckning

- Ja till lokalproducerat 

- Ja till små lokala bönder och lantbrukare

- Förenklade regler för alla skogsägare

- En förändrad och förenklad jaktpolitik

- Sänkt bränsleskatt

- Sänkt skatt så att fler har råd att bo utanför stadskärnan

- Ökade möjligheter till självstyre i sin bygd. 

Vänsterpartiet:

Närmare samverkan mellan gröna näringarna och kommunen (kommunala kon), där kommunen äger del av djurbestånd eller odlingar, men sköts av lantbrukare.

Upphandlingsreglerna behöver ej nyttjas samt man får mycket stabilare ekonomi för lantbrukaren och bra närproducerade matvaror till våra skolor och boenden. Gärna start av utbildning inom Gröna Näringarna i ex Trehörningsjö. Hållbart Skogs och lantbruk. Även förskola- Grundskola i området skulle vara aktuell med sådan profil.

Kommunal/Regional och statlig närvaro även på landsbygden. Genom Servicekontor som de olika aktörerna delar på, så ges möjlighet till nödvändig service även utanför stadskärnan, där någon gång i veckan/månaden alltid ex Arbetsförmedling, Försäkringskassa, polis, samhällsbyggnadsförvaltningen eller annan förvaltning är på plats. Allt efter bygdens behov och önskemål.

Kommunikationer. Vi vill att kommunen tar över busstrafiken i egen regi, samt ökar på turtätheten med bussar, så att även människor i Trehörningsjö, Nyliden och Gideå ska kunna åka tur och retur till Ö-vik SAMMA DAG! Vi vill också starta passagerartrafik via Norra Stambanan och Öviksspåret, så att jobb och studiependling ska vara möjligt via järnväg. Både in till företag som Alab och Strängbetong, men också åt andra hållet.

Intresseföreningarna Hemling & Trehörningsjö

Bygderådet Örnsköldsvik

Skolgruppen Gideälvdal

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan