Annons

Annons

Annons

Annons

Gene fornbys framtid

Insändare
Bränn inte Gene fornby – utveckla istället!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenten Lena Edblom var med och byggde upp Gene fornby.

Bild: Izabelle Nordfjell

Annons

Det är inte helt enkelt för allmänheten att bilda sig en uppfattning varken om Gene fornbys skick eller om de diskussionerna som förts mellan företagare och kommunen. Vem har rätt? Och vad gäller?

När det gäller fornbyns skick menar kommunen att det finns allvarliga brister i den bärande konstruktionen. De brister som är påtagliga är annars takveden som släpper vid taknocken och rasar ner. Nu har man dessutom medvetet lossat takveden, så långhuset ger nu ett närmast fallfärdigt intryck för en betraktare. Men detta är ett förhållandevis litet problem som är enkelt att åtgärda. Detsamma gäller problem med takfoten. Så vi får se vad rapporten säger om eventuella brister i den bärande stommen.

När det gäller frågan om Gene fornbys framtid finns det tre önskemål och viljeinriktningar från kommunen som jag vill lyfta fram.

Annons

Annons

1. Kommunen bör stötta initiativ från företagare som vill bidra till en positiv utveckling för kommunen.

Detta sägs också i kommunens vision för 2030 som inleds med ” Vi bygger bäst tillsammans! 2030 är Örnsköldsvik ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara”. I vårt ärende har kommunens agerande varit det rakt motsatta. Vi upplever att man har, med den ena undanflykter före den andra, försökt att förhindra våra initiativ. Det har varken funnits stöttning eller ens försök till att tillvarata våra initiativ. Tyvärr får kommunen liknande kritik från andra företagare.

2. Kommunen bör visa upp Gene fornby som en del av vår historia.

Gene fornby bidrar till att beskriva och illustrera en del av vår kommuns förhistoria, våra tidiga förbindelser med omvärlden och hur detta har bidragit till att forma vår identitet och vår Nolaskogsanda. Något som vi med glädje och stolthet borde kunna visa upp för skolelever, turister, affärskontakter och alla andra besökare till vår kommun.

3. Kommunen bör satsa på hela området med Gene fornby, Nyängets havsbad Aktivators höghöjdsbana och rekreationsområdet med vandringsstigar på Genesmon som en del i besöksnäringen.

Gene fornby har tidigare varit en av kommunens största besöksmål och med rätt vilja och drift är det möjligt igen. Turismen gynnar flera delar av näringslivet; handel, restauranger, livsmedelsaffärer, bensinstationer med mera. Så för kommunen betyder varje besökare ökade skatteintäkter. Turismen är en av de starkast växande näringarna i landet och starkast växer den här i Höga Kusten där den omsätter många miljoner. Under tre månader 2021 hade man smått otroliga 360 000 gästnätter.

Annons

Kort sagt – satsa på utveckling istället för bränning av Gene fornby! Det gynnar besöksnäringen, känslan av förankring och stolthet i bygden och det bidrar till en positiv utveckling för Örnsköldsviks kommun.

Annons

Lena Edblom, guide Höga Kusten, fil dr arkeologi

SVAR DIREKT

Genesmons arkeologiska friluftsmuseum, tidigare benämnt Gene fornby, byggdes med utgångspunkt från de arkeologiska forskningsgrävningar som genomfördes under 1970-1990-talen av en järnåldersboplats belägen på Genesmon. Fornlämningen består av en järnåldersboplats med ett mindre antal byggnader inom boplatsen bland annat ett långhus. I slutet av 1980-talet inleddes ett projekt med att uppföra en rekonstruktion av fornlämningens byggnationer i syfte att pröva att genomföra byggnationerna enligt järnåldersteknik. Arbetet ledde till uppförandet av tre byggnader varav det största är ett långhus och kopplat till byggprojektet arbetade man publikt med att levandegörande miljön.

Projektet med byggnationer och levandegörande genomfördes inom ramen för en stiftelse, Stiftelsen Gene fornby, bildad av Umeå universitet, Örnsköldsviks kommun och Länsstyrelsen Västernorrland. Stiftelsen upplöstes 2011 och då fick kommunen överta byggnationerna utan att särskilda medel avsattes för ändamålet. Kommunen har sedan dess endast gjort mindre underhåll på byggnaderna och någon underhållsplan har aldrig blivit upprättad med följd att inga särskilda resurser har avsatts för ändamålet. Hösten 2021 tog kultur- och fritidsavdelningen fram en utredning kring rekonstruktionerna och hur de ska hanteras i framtiden med anledning av byggnadernas kondition och brist på resurser. Utredningen har presenterats för kultur- och fritidsnämnden men inget beslut är ännu fattat i den frågan.

Annons

Inför sommaren har en fråga ställts från några entreprenörer om att få använda långhuset för publik verksamhet, som en del i den guidning som entreprenörerna planerar att genomföra på Genesmon. Som ett led i att ta reda på om det är möjligt att använda byggnaderna överhuvudtaget har kultur- och fritidsavdelningen beställt en byggnadsteknisk genomgång av en konsultfirma.

Annons

Uppdraget innefattade att utföra en genomgång av byggnationerna på Genesmons arkeologiska friluftsmuseum främst med fokus på långhuset. Genomgången ska undersöka byggnadens tillstånd utifrån ett nyttjandeperspektiv och detta innefattar granskning av handlingar såsom bygglov och platsbesiktning av byggnationens tillstånd.

En rapport från konsulten ska skrivas fram där byggnadens status utifrån ovannämnda aspekter ska redogöras för.

Konsultfirman har genomfört sin undersökning och avlämnat en muntlig rapport till kultur- och fritidsavdelningen. Den muntliga rapporten innehåller inga stora nyheter utan uppgifterna bekräftar den bild kultur- och fritidsavdelningen haft sedan tidigare.

Den muntliga återkopplingen från konsulten säger att långhuset har ett bygglov från 1991 för förrådsbyggnad, vilket innebär att publik användning inte medges. Konsulten konstaterar att byggnadens konstruktion är relativt väldokumenterad i och med forskningsprojektet och de vetenskapliga texter som är kopplade till detta. Utifrån konsultens okulära besiktning av byggnationen har följande punkter återkopplats:

- Bärande stockar ruttna nertill från marknivå och nedåt.

- Förekomst av hussvamp, ej analyserad vilken sort men generellt är det farligt att inandas partiklarna.

- Rundtimret i takkonstruktionens ovandel lossnar.

Annons

- Takfoten upprutten.

Konsulten menar att det för byggnadens fortlevnad behöver reparationsinsatser av betydande grad genomföras och konsulten förordar byte/förstärkning av bärande delar i moderna material för att säkra att byggnaden inte får sättningar och för att förhindra fortsatt ras.

Eftersom byggnationen av konsulten inte bedöms vara säker rekommenderas den vara instängslad för att säkerställa att ingen skadar sig i och kring byggnaden och det är ett ansvar somt ligger på fastighetsägaren, det vill säga kommunen, om olyckan skulle vara framme.

Mot bakgrund av detta konstaterande har kultur- och fritidsavdelningen fattat beslut om att omedelbart stängsla in ett område vid långhuset och det är inte aktuellt att tillåta någon användning av byggnaden.

Annons

Konsulten konstaterar att för publik användning krävs att man måste upprätta en bygglovsansökan om ändrad användning av byggnaden. I en sådan ansökan ingår att titta på tillgänglighet, säkerhet inklusive hur de hur de brandtekniska egenskapskraven säkerställs samt klimat och arbetsmiljöfrågorna. För publik användning krävs vidare att byggnaden repareras och för framtiden att en underhållsplan tas fram.

Det som i insändaren beskrivs som ”att man har, med den ena undanflykten före den andra, försökt att förhindra våra initiativ” har att göra med att kultur- och fritidsavdelningen bedömt att långhuset inte är säkert att vistas i, en bedömning som entreprenörerna inte alls delar utan tvärtom hävdar de att det är säkert att bedriva verksamhet där. Eftersom vi inte delade uppfattning beställdes genomgången av långhuset från en konsultfirma. Örnsköldsviks kommun stöttar initiativ som gynnar en positiv utveckling men inte genom att tillåta verksamhet i en byggnad som inte bedöms vara säker att vistas i.

Annons

Frågan om Genesmons arkeologiska friluftsmuseums framtid är inte avgjord eller beslutad. Den utredning som gjordes på uppdrag av kultur- och fritidsavdelningen under hösten 2021 lyfter fram tre olika scenarion för områdets framtid. Det första scenariot är att bevara byggnaderna för museal verksamhet inom nuvarande organisation och det andra scenariot är att utveckla området tillsammans med entreprenörer för att blir en ”dragare” till Örnsköldsvik. Det tredje scenariot är att upplåta rekonstruktionen för forskning och att utveckla fornlämningen till ett pedagogiskt uteklassrum. För respektive scenario beskrivs förväntade effekter och uppskattade kostnader samt att en bedömning av möjligheten till genomförande görs.

Utredaren förordar mot bakgrund av förväntade effekter ställda mot nivåer på kostnader och bedömda möjligheter till genomförande scenario tre. Oavsett val av dessa tre scenarier kan Genesmon även fortsättningsvis visas upp som en del av vår historia men åtgärder krävs för att området ska bli attraktivare att besöka för olika målgrupper. Om ett beslut rörande Genesmon innebär att kommunen inte väljer att iordningställa området så hindrar ju det inte att en entreprenör tar han om och utvecklar det.

Annons

En satsning på hela området inklusive Nyängets havsbad, Aktivators höghöjdsbana och rekreationsområdet med vandringsstigar på Genesmon som en del i besöksnäringen är en fråga som rör fler delar av kommunen än kultur- och fritidsavdelningen. Kultur- och fritidsavdelningen delar uppfattningen att Genesmon har en utvecklingspotential men för att veta vad och hur det ska utvecklas samt till vilka kostnader krävs en betydligt mer omfattande utredning än den som gjorts för Genesmons arkeologiska friluftsmuseum.

Sune Westberg, Kultur- och fritidschef

Annons

Annons

Till toppen av sidan