Annons

Annons

Annons

Annons

Härnösand

Insändare
INSÄNDARE: Nya Ostkustbanan bidrar starkt till en hållbar utveckling för alla

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Sträckan Gävle - Härnösand – är Sveriges hårdast belastade enkelspår. Men det är också den sträcka i Sverige där passagerartrafiken växer mest, trots ökade restider.

Vårt mål för sträckan är att halvera restiderna och fyrdubbla kapaciteten, då krävs investering i dubbelspår på huvuddelen av sträckan.

8 100 miljoner kronor – så mycket investerar staten de kommande åren i bättre kustjärnväg från Gävle till Härnösand. Investeringarna är helt nödvändiga för alla som pendlar och för den viktiga godstrafiken.

Insändarskribenterna menar att Nya Ostkustbanan kommer att knyta ihop Härnösand, Timrå och Sundsvall till en gemensam arbets- och bostadsmarknad vilket i sin tur bidrar till en hållbar utveckling för alla.

Bild: TT

Annons

För 20 år sedan svarade flyget för 70 procent av de långväga resorna på sträckan Sundsvall – Stockholm, och tåget för 30 procent. Nu är situationen den omvända och 7 av 10 väljer tåget före flyget. Med halverade restider längs södra Norrlandskusten bedömer SJ att en miljon av dagens 1,8 miljoner flygresor från denna del av Sverige skulle ersättas med tågresor. Även Jämtland/Härjedalen skulle gynnas av en utbyggd kustjärnväg med kortare restider med tåg till och från Stockholm.

Annons

Idag går nästan inget gods på kustjärnvägen. Alla som åker på E4 vet att det är ett av de hårdast belastade godsstråken i landet. Idag går, enligt Trafikverkets statistik, uppemot 2 500 lastbilar längs södra Norrlandskusten varje dag. Om inget görs kommer denna siffra att öka med 40 procent till år 2040.

Det finns flera skäl till att godset inte går på järnvägen. Kapaciteten räcker inte till och kustjärnvägen har stora kvalitetsbrister. Det handlar om dålig bärighet, många kurvor och stora lutningar. Bara på sträckan Härnösand – Sundsvall går järnvägen under E4 fem gånger. Också kraftiga hastighetsnedsättningar skapar problem för trafiken.

Få sträckor i Sverige lämpar sig så bra för järnväg som kuststräckan mellan Stockholm och Umeå. Städerna ligger som ett pärlband längs kusten inom lämpligt pendlingsavstånd. På sträckan finns många hamnar, både kommunala och privatägda. Förbättringar på kustjärnvägen innebär att mer gods kommer att kunna föras över på järnväg och sjöfart. Fortsatta investeringar är en viktig nyckel till framgång i det nationella klimatarbetet!

Annons

Nya Ostkustbanan AB, Region Västernorrland och Härnösands kommun har ett bra samarbete med Trafikverket Region Mitt, som just nu arbetar med en utbyggnadsstrategi för sträckan Gävle – Umeå.

De satsningar som nu görs inger hopp och framtidstro, skapar helt nya möjligheter för människor, företag och utveckling i denna del av Sverige. Satsningar här snabbt ger klimatnytta. För varje etapp som byggs minskar restiden och kapaciteten ökar, fler kan välja tåget. Vi är stolta över den omvandling, den modernisering, som nu görs. Järnvägsinvesteringarna längs södra Norrlandskusten är en av de mest intressanta och komplexa investeringarna i infrastruktur-Sverige just nu.

Annons

Det är här och nu som vi med gemensamma krafter formar en starkare framtid. Med en utbyggd järnväg knyter vi ihop Härnösand, Timrå och Sundsvall till en gemensam arbets- och bostadsmarknad vilket bidrar starkt till en hållbar utveckling för alla.

Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande Region Västernorrland

Sara Nylund (S), regionstyrelsens vice ordförande

Jonny Lundin (C), regionstyrelsens andre vice ordförande

Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande Härnösands Kommun

Ingrid Nilsson (V), kommunstyrelsens vice ordförande

Christina Lindberg (C), kommunstyrelsens andre vice ordförande

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige

Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan AB

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan