Annons

Annons

Annons

Annons

Härnösand

Debatten rasar vidare kring hotellbygget: Kommunen sätter demokratin ur spel

För att testa en idé görs ett planprogram. Om idén är bärkraftig upprättas en detaljplan. Härnösands kommun tog fram ett ambitiöst program för att belysa konsekvenserna av ett hotell vid Simhallen.

I samrådet inkom 41 yttranden. Två var positiva, fyra neutrala och 35 emot ett bygge i det föreslagna läget.

Invändningarna berörde trafik, grundläggning och sårbarhet.

Men främst ifrågasattes programmets överensstämmelse med kommunens översiktsplan avseende utformning av ny bebyggelse, bevarande av stadens gröna stränder och planens motsättning mot Riksintresset Härnösand enligt miljöbalken. Länsstyrelsen, Murberget, Trafikverket var kritiska till planprogrammet.

I en demokratisk planprocess skulle planprogrammets idé ha förkastats och omtag gjorts för att pröva andra möjligheter.

Annons

Annons

Dock valde kommunen att gå vidare med förslaget, med andra ord valde man att sätta demokratin ur spel. En samrådsredogörelse togs fram i vilken alla motargument avfärdades!

■■ För fler insändare, klicka här.

En detaljplan har nu upprättats. Ingen av de olägenheter som beskrevs i programskedet har beaktats.

Tvärtom framträder dessa ännu tydligare i det 180-sidiga materialet. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats, ett beställningsverk där det tydligt framgår hur konsulten okritiskt antagit kommunens idéer. Luckorna och motsägelserna i MKB:n är så tydliga att de inte kan undgå att upptäckas av en kritisk och uppmärksam läsare.

Hur många av de som bejakar projektet har satt sig in i materialet?

Hur många känner till de tvivelaktiga (o)demokratiska beslut som lett fram till det förslag som nu föreligger?

Hur många vet vad ett riksintresse innebär?

Hur många har föreställt sig den skärmvägg som kommer att resa sig där golfbanan nu ligger?

Har planförfattarna och de arkitekter som ritar på hotellet gjort det?

Jämför med bostadshusen på Mellanholmen. Dessa är 14 meter höga från mark till nock.

Placerar man två sådana hus intill varandra där hotellet är tänkt, har man ändå inte hela hotellets längd. För att nå upp till hotellets höjd måste man tänka sig 2,5 mellanholmenhus på varandra. Det blir en gigantisk skärmvägg!

Annons

Oavsett arkitektonisk utformning handlar det om volym! En volym som inte har någon förankring i omgivningen, som helt kommer att dominera över omgivande bebyggelse och domkyrkan och därmed förringa riksintresset.

Annons

En volym kan inte trollas bort med arkitektoniska finesser. Arkitekturen är underordnad volymen.

Detaljplanen har nu varit ute på samråd. Av de 44 yttranden som inkommit är två positiva, fem neutrala och 37 emot.

Märkligt är att Länsstyrelsen och Murberget inte har några invändningar, trots att inget har förändrats sedan planprogrammet! Cheferna har kört över sina egna i ärendet kunniga tjänstemän, anställda att bevaka kultur- och miljöfrågor.

Påtagligt är länsstyrelsens officiella yttrande, där chefen för samhällsbyggnadsenheten avslöjar sin okunnighet. De i sak okunniga cheferna har fattat beslut över sina sakkunniga anställdas huvuden!

Anställd som expert, men fråntagen rätten att utöva sin yrkesroll i en process där demokratiska spelregler åsidosätts. Hur ska det sluta?

Svante Blomqvist

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Annons

Annons

Till toppen av sidan