Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorer kritiska mot driften av badet

ÖRNSKÖLDSVIK. Det finns påtagliga brister i kultur- och fritidsnämndens sätt att driva Paradisbadet. Enligt kommunens revisorer är det omöjligt att se om kommunen håller sig inom lagens råmärken, eller om de mål som satts upp för verksamheten efterlevs.

Annons

För sex år sedan enades kultur- och fritidsnämndens politiker om särskilda krav för driften av Paradisbadet. Simhall, sporthall och bassäng för rehabilitering skulle stöttas med skattemedel, medan gymmet och äventyrsbadet inte skulle medföra någon kostnad för kommunen.
När Komrev på uppdrag av kommunens revisorer, revisionskollegiet, nu granskat driften under de år som gått sedan dess, finner man att det är omöjligt att säga om kraven har efterlevts.
Det är heller inte möjligt att se om driften av de olika enheterna inom Paradisbadet följer kommunallagens självkostnadsprincip. En princip som innebär att en kommun inte får ta ut en högre avgift än vad det kostar att driva verksamheten.
Det kan man inte se, och det är det som är problemet. Här ser vi ytterligare ett fall av brister i styrning, ledning och uppföljning, och även här är revisionskollegiet enigt, säger Carl Edblom (c), ordförande för kommunens revisorer.

ÅRLIG SKATTESUBVENTION
Det ekonomiska utfallet av Paradisbadets verksamhet under de senaste sex åren varierar, från ett underskott på cirka 1,2 miljoner kronor till ett överskott på cirka 1 miljon kronor.
Det ackumulerade resultatet för perioden utgörs av ett underskott på 62 000 kronor.
Från 1995 till och med 2000 har driften av Paradisbadet skattesubventionerats med 63 miljoner kronor. Storleken på bidraget har uppräknats årligen, men den revision som gjorts saknar grund för hur bidraget indexreglerats.
Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 1994 ska det kommunala bidraget till den skattaesubventionerade delen av Paradisbadet indexregleras.

INDEX ANGES INTE
Men beslutet anger inte vilket index. En jämförelse med konsumentprisindex visar dock att skattemedlen till Paradisbadet uppräknats med cirka 16 procent, medan konsumentprisindex förändrats med 2,3 procent.
Revisionskollegiet påpekar att det i Örnsköldsvik i dag finns privat drivna gym vars ägare anser att kommunens inblandning på marknaden gör att den fria konkurrensen sätts ur spel, och att Konkurrensrådet vid ett flertal tillfällen kommenterat liknande synpunkter från företrädare från näringslivet.
Mot bakgrund av detta anser revisionskollegiet att kultur- och fritidsnämnden ånyo tar ställning till om det är i linje med kommunens fritidspolitiska mål att bedriva en verksamhet i konkurrens med det lokala näringslivet.
Kultur- och fritidsnämndens politiker delges revisionsrapporten vid december månads sammanträden.
ÖA sökte i går nämndens ordförande Bengt Lindgren (s) för en kommentar utan att lyckas.

BODIL RESARE

Annons
Annons
Annons